เขต
จังหวัด
ชื่อ

ลำดับ ชื่อ รพ.สต. อำเภอ จังหวัด เขต

7401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางห้าตำลึง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 4
7402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 4
7403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลางด่าน บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาผา บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตะโก บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมมาราม บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้เฝ้า บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 4
7427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง บางแพ ราชบุรี 4
7428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 4
7429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ บางแพ ราชบุรี 4
7430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 4
7431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 4
7432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 4
7433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา บางแพ ราชบุรี 4
7434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม บางแพ ราชบุรี 4
7435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก บางแพ ราชบุรี 4
7436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี 4
7437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ โพธาราม ราชบุรี 4
7438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรี โพธาราม ราชบุรี 4
7439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 4
7440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 4
7441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสำราญ โพธาราม ราชบุรี 4
7442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ โพธาราม ราชบุรี 4
7443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 4
7444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า โพธาราม ราชบุรี 4
7445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกะโด โพธาราม ราชบุรี 4
7446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 4
7447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 4
7448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 4
7449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำแระ โพธาราม ราชบุรี 4
7450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง โพธาราม ราชบุรี 4

 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์. 02-182-4173 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน