เขต
จังหวัด
ชื่อ

ลำดับ ชื่อ รพ.สต. อำเภอ จังหวัด เขต

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบุญศิริ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านคลองบางปื้ง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนร่มโพธิ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนพุทธรักษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทดสอบ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเก้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ 3
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 3
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศ หมู่ 3 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศ หมู่ 8 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 3 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 5 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 8 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 3
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ 1 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ 13 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ 3
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 3
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 3
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 3
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด บางพลี สมุทรปราการ 3
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา บางพลี สมุทรปราการ 3
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา หมู่ 14 บางพลี สมุทรปราการ 3
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 3
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 3
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 3
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 3
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 3
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 3
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 3
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 3
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 3
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 3
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 3
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 3
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 3
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 3
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ม.2 พระประแดง สมุทรปราการ 3
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 3

 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
91/60 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์. 02-182-4173 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน