เขต
จังหวัด
ชื่อ

ลำดับ ชื่อ รพ.สต. อำเภอ จังหวัด เขต

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบุญศิริ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านคลองบางปื้ง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนร่มโพธิ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนพุทธรักษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทดสอบ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเก้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ 3
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 3
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศ หมู่ 3 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศ หมู่ 8 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 3 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 5 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย หมู่ 8 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 3
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ 1 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ 13 บางบ่อ สมุทรปราการ 3
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ 3
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 3
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 3
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 3
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด บางพลี สมุทรปราการ 3
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา บางพลี สมุทรปราการ 3
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา หมู่ 14 บางพลี สมุทรปราการ 3
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 3
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 3
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 3
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 3
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 3
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 3
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 3
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 3
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 3
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 3
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 3
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 3
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 3
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 3
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ม.2 พระประแดง สมุทรปราการ 3
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 3
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 3
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 3
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสมุทรไทย พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทะเล พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตบ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสมุทร พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 3
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ 3
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง บางเสาธง สมุทรปราการ 3
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 3
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 3
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 3
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 3
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 3
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 3
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขนหมู่ 7 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทานสัมฤทธิ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโชติการาม เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแคใน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่5 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางประดู่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรักน้อย หมู่3 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 1
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 1
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนุน บางกรวย นนทบุรี 1
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาอนุบาลฯ บางกรวย นนทบุรี 1
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 1
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไกรใน บางกรวย นนทบุรี 1
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 1
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหูช้าง บางกรวย นนทบุรี 1
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 1
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 1
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุนทรธรรมิการม บางกรวย นนทบุรี 1
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 1
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 1
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกางเขน บางใหญ่ นนทบุรี 1
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 1
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 1

 
บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด
52 ซอยลาซาล 58 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์. 02-361-7559 แฟกซ์. 02-361-7558 มือถือ 08-8500-8400 ,086-977-3081 Email : info@webservice.co.th ทุกวัน